توضیحات رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر هشتگرد درباره برگزاری چهارشنبه های تئاتری در شهر هشتگرد

 

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند