برچسب زده شده با : جمعیت ایران
سیاست های غلط جمعیتی ایران

آیا مسئولین کشور و در راس آنها، وزارت بهداشت برای مسئله جمعیت برنامه ای دارند؟

سالخوردگی جمعیت شهری ایران بحرانی جدی خواهد بود!!!!

سالخوردگی جمعیت شهری ایران بحرانی جدی برای آینده خواهد بود!!!!

توجه به نیاز سکونتی افراد سالمند

توجه به نیاز سکونتی افراد سالمند در کشورایران بسیار ضروری و مهم می باشد. برنامه ریزی های دولت باید به نیاز سکونتی سالمندان توجه جدی کند.

پایگاه خبری اصل ماجرا | در کمتر از دو دقیقه، "اصل ماجرا" برای شما مهمترین وقایع اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی روز را بازگو میکند